آیا تمایل دارید در کانال عصر عضو شوید؟

سرویس سیاسی | کد خبر: ۲۸۵۱۱۶۶
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ - ساعت ۱۱:۵۷
امام جمعه موقت شهر آشخانه:

جایگاه نخست ایران ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻬﭙﺎﺩﻫﺎی ﻓﻮﻕﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دنیا از دستاوردهای انقلاب است/ رضا شاه بزرگترین دزد تاریخ ایران بوده است

حجت الاسلام علی سویدانلو گفت: ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻬﭙﺎﺩﻫﺎی ﻓﻮﻕﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺯﺭﺍﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺷﻚﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪﺯﻥ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی و ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﺎﻳﺒﺮی ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺻﺪﻫﺎ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ از ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ است.
جایگاه نخست ایران ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻬﭙﺎﺩﻫﺎی ﻓﻮﻕﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دنیا از دستاوردهای انقلاب است/ رضا شاه بزرگترین دزد تاریخ ایران بوده است,
حجت الاسلام علی سویدانلو، امام جمعه موقت شهر آشخانه در گفتگو با خبرنگار عصراترک در آشخانه در رابطه با دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻻﻳﻲ، ﻣﺮﺩﻡﺳﺎﻻﺭی ﺩﻳﻨﻲ، ﺣﻞ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ، ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺮﺍﺑﺮی ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ، ﻗﻄﻊ ﻧﻔﻮﺫ ﺧﺎﺭﺟیان ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺣﻴﺎی ﻋﺰﺕ ﻣﻠﻲ بخشی از دستاوردهای معنوی و بنیادین انقلاب اسلامی ایران بوده است.

وی همچنین ﭘﺎﺳﺪﺍﺷﺖ آﺯﺍﺩی ﺑﻴﺎﻥ، ﺭﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎﻥ ﻋﻠﻤﻲ (ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ)، ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶﻫﺎی ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪﺍی، ﻓﻨﺎﻭﺭی ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ، ﻓﻨﺎﻭﺭی ﻧﺎﻧﻮ ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭ ﺳﺘﻤﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ، ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻌﻨﻮی ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﻭ ﺗﺤﺖﺳﺘﻢ را بخشی دیگر از دستاوردهایی خواند که به صورت بنیادین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کشور شکل گرفته است.

امام جمعه موقت شهر آشخانه اضافه کرد: گفتنی است که پیش از انقلاب اسلامی ایران در سراسر کشور، محرومیت های فراوانی به چشم می خورد و مردم از لحاظ امکانات رفاهی در مضیقه بودند، اما بعد از پیروزی انقلاب، در حوزه ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ رفاهی همچون آبرسانی، برق رسانی، گازرسانی، تلفن ثابت، خانه های بهداشت، جاده، راه آهن، نرخ باسوادی، تعداد پزشکان، تولید دارو شاهد پیشرفت های شگرفی بوده ایم به طوری که در برخی از حوزه در سراسر جهان زبانزد هستیم.

وی به ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ کشور در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ، فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: گفتنی است که کشور ایران بعد از انقلاب و در آستانه 43 سالگی در حوزه دفاعی در جایگاه برترین های جهان قرار گرفته است و اکنون کشور ایران  ﺭﺗﺒﻪ ۱۴ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ۱۴۰ ﻛﺸﻮﺭ، ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻬﭙﺎﺩﻫﺎی ﻓﻮﻕﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺯﺭﺍﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺷﻚﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪﺯﻥ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩی و ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﺎﻳﺒﺮی ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺻﺪﻫﺎ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ بوده است.

حجت الاسلام سویدانلو با بیان اینکه پهلوی اول و دوم هر دو در واقع دولتی دست نشانده، وابسته، فاسد و دیکتاتور بودند، ابراز داشت: ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ_ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺏ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ_ﻣﻠﻲ ﻭ ﺳﺘﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎی ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺣﺠﺎﺏ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻗﻤﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺤﺸﺎ، ﻣﺸـﺮﻭﺏﻓﺮﻭﺷـﻲﻫـﺎ ﻭ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﻓـﻴﻠﻢﻫـﺎی ﻣﺒﺘـﺬﻝ ﺩﺭ ﺳـﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ، ﭼﺎﭖ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ نشریاتی ﺑﺎ ﻋﻜﺲﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺿﺪﺍﺧﻼﻗﻲ از جمله فرهنگ هایی بود که در کشور رواج داده بودند.

 

وضعیت اسفناک مردم از لحاظ اقتصاد و معیشت در زمان ستم شاهی

امام جمعه موقت شهر آشخانه با اشاره به اینکه مردم در زمان ستم شاهی از لحاظ اقتصاد و معشیت روزهای سختی را پشت سر می گذاشتند، گفت: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺭﺿﻲ ﺑﺮﺍی ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﺻﻔﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﻫﻢ ﻣﻨﻔﻲ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕﺑﺎﺭﺑﻮﺩ، به گونه ای که ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۶ ﺩﻭﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ۳۳ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑـﻮﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﺪ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭآﻣﺪ، ﺗﻮﺭﻡ ﻭ... ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺨﺘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

حجت الاسلام سویدانلو ادامه داد: ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۶ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ شرایط برخورداری از ﭘﺰﺷﻚ به نسبت تعداد بیمار، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﻣﺮﮒ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻭ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، به گونه ای که ﺍﺯ ﻫﺮ 10 ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭی ﺷﺨﺼﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﺍی ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ۹۰  ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻮﺩ.

وی با اشاره به اینکه  ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻬﻠﻮی وابسته به بیگانگان بود، گفت: ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺳﻬﻢ ۴۰ ﺩﺭﺻﺪی ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ نفتی، ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺎﭘﻴﺘﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍن، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺻﻠﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﻭﺍﻙ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪﺍی ﺳـﻴﺎ ﺑـﺮﺍی ﻛﻨﺘﺮﻝ، ﺳﺮﻛﻮﺏ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻔﻘﺎﻥ بخشی از وابستگی کشور ایران به کشورهای دیگر بوده است.

امام جمعه موقت شهر آشخانه خاطرنشان کرد: ﺭﺿﺎﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺩﺯﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ آﻥ ﻗﺪﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و محمدرضا ﺷﺎﻩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ ﺑﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎی ﺍﺧﻼﻗﻲ آﻟﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.

حجت الاسلام سویدانلو با بیان اینکه ارکان انقلاب اسلامی ایران، در کنار رهبری که مهمترین رکن انقلاب بوده، مکتب و مردم بوده است، خاطرنشان کرد: معمولا انقلاب ها در ادامه حیاتشان گرفتار انحرافات زیادی می شوند، اما چون انقلاب اسلامی در رأس آن رهبری دینی با ویژگی های خاص (صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏، تقوی و عدالت، بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏ ) بود که با واسطه ، توسط مردم انتخاب می شود، از انحرافات احتمالی جلوگیری می کند.

وی یادآور شد: عامل بقاء انقلاب در این 43 سال در کنار وجود رهبری بصیر، حضور و همراهی مردم خصوصا جوانان مومن با انقلاب بوده که بسیاری از این جوانان مومن در راه دفاع از این انقلاب از جان شیرینشان گذشتند و  شربت شهادت را نوشیدند و بسیاری از این جوانان در میدان های علم و دانش و فن آوی های مختلف (فناوری نانو ، فناوری هسته‌ای ، فناوری فضایی ، فناوری سلول‌های بنیادی و ... ) تلاش کردند و عامل پیشرفت انقلاب اسلامی شدند.

 

حضور مردم در راهپیمایی ها باعث ناامیدی دشمن می شود

امام جمعه شهر آشخانه گفت: همچنین حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب مثل انتخابات، راهپیمائی ها و ... باعث یاس و ناامیدی دشمنان و قوت قلب مسئولین انقلاب اسلامی می شدند.

این مقام مسول خاطرنشان کرد: کسانی که مسئولیتی پیدا می کنند باید این مسئولیت را یک توفیقی از جانب خداوند متعال بدانند و اینکه این مسئولیت امانتی است در دستان آنها لذا باید مسئولیت های کلیدی نظام را به افرادی سپرد که علاوه بر تخصصشان، مومن و امین باشند و مسئولان متعهد و متخصص نقش بسیار مهمی در پیشرفت انقلاب اسلامی دارند.

وی بیان داشت: خصوصا در گام دوم انقلاب که باید بنا به فرمایش مقام معظم رهبری کشور را برای ایجاد یک تمدن بزرگ اسلامی حرکت بدهیم نیازمند به مسئولینی مومن، متعهد، متخصص و بصیر هستیم تا در سایه رهنمونهای امام انقلاب و در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به تمدن عظیم اسلامی نائل شویم.

 

انتهای پیام/ زهرا صدیقی


با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر


پایگاه خبری تحلیلی اخبار سمنگان